Preekrooster & Liturgieën

AANKOMENDE DIENSTEN

Zondag 8 december
9:30 uur: Ds. D. van der Wal

15:00 uur: Ds. D. van der Wal


Zondag 15 december

9:30 uur: Ds. D. van der Wal

15:00 uur: Ds. D. van der Wal


Zondag 22 december

9:30 uur: Ds. D. van der Wal

15:00 uur: Ds. D. van der Wal


Woensdag 25 december |
Eerste Kerstdag
9.30 uur: Ds. D. van d er Wal
18.30 uur: Kinderkerstfeest


Donderdag 26 december |
Tweede Kerstdag
10.00u Welkomstdienst


Zondag 29 december

9:30 uur: Student W. J. van de Velde, Apeldoorn
15:00 uur: Student W. J. van de Velde, Apeldoorn


Dinsdag 31 december

19.30 uur: Ds. D. van der Wal


Woensdag 1 januari 2020

10.00 uur: Ds. Dd van der Wal


Zondag 6 januari 2020

9:30 uur: Ds W.N. Middelkoop, Harderwijk

15:00 uur: Ds W.N. Middelkoop, Harderwijk

ZONDAG 15 DECEMBER | OCHTEND

Voorzang: Opwekking 366
   Kroon Hem met gouden kroon

Stil gebed/Votum/Groet (staand)

Zingen: Ps. 146: 1 & 3 (DNP)

1. Halleluja! Heel mijn leven
zal ik zingen voor de HEER.
Hem wil ik mijn liefde geven,
telkens weer en telkens meer!
Zingen wil ik dag aan dag
en Hem prijzen vol ontzag.

3. Vol geluk mag ieder leven
die de HEER als helper heeft.
Hij heeft ons zijn woord gegeven
en Hij maakte al wat leeft.
Wie berooid is of geknecht
geeft Hij brood en doet Hij recht.

Wet
Zingen: Ps. 51: 1, 2 & 4 (O.B.)
Gebed
Schriftlezingen: Jesaja 42:1-6
Zingen: Gez. 132: 1, 2 & 3 (LvdK)
   Er is een roos ontloken


Verkondiging. Thema: De belofte van de knecht

1. Waar komt Hij vandaan?
2. Wat moet Hij doen?
3. Hoe gaat Hij te werk?
Zingen: Johannes de Heer 150: 1, 2 & 3 Welk een vriend is onze Jezus
Dankgebed
Collecte
Zingen: Ps. 56: 5 & 6 (O.B.)
Zegen

ZONDAG 15 DECEMBER | MIDDAG

Voorzang: Ps. 62: 1 & 5 (O.B.)
Stil gebed/Votum/Groet (staand)

Zingen: Ps. 103: 3, 4 & 6 (DNP)

3. De HEER wil ons met liefde overladen.
Zijn hart stroomt steeds weer over van genade.
Hij is geen God die blijvend met ons twist.
Hij laat ons niet voor onze fouten boeten;
dankzij de HEER zijn wij op vrije voeten.
Hij heeft de zonden grondig uitgewist.

4. Gods goedheid gaat voor wie in Hem geloven,
de blauwe luchten mijlenver te boven.
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan.
Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen.
Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen;
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan.

6. Ons leven telt slechts jaren, maanden, uren.
Gods trouw zal tijd en eeuwigheid verduren
voor wie op Hem al zijn vertrouwen stelt.
Hij laat aan ieder kind dat wordt geboren
zijn wetten en verbondsbeloften horen.
Zijn liefde wordt voortdurend doorverteld.

Gebed
Kinderen naar het bijbeluur
Schriftlezingen: Johannes 3:1-18
Zingen: Opwekking 546    Nabij Gods hoog verheven troon
Lezing: H.C. Zondag 7a, V&A 20 & 21
Zondag 7a
Vraag 20: Worden dan alle mensen weer door Christus behouden zoals zij in Adam verloren zijn? Antwoord: Neen, alleen degenen die in Hem door een echt geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen.
Vraag 21: Wat is een echt geloof?
Antwoord: Een echt geloof is niet alleen een stellig weten of kennen waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen maar ook aan mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en heil door God geschonken is, louter uit genade, alleen op grond van Christus’ verdienste.

Verkondiging: Ongelofelijk?!
Zingen: Gez. 174: 1, 2 & 3 
   Vaste rots van mijn behoud

Dankgebed
Collecte
Zingen: Opwekking 428
   Genade, zo oneindig groot

Geloofsbelijdenis (staand)
Zingen: (staand) Ps. 121: 1 & 4 (O.B.)
Zegen

,