WIE WIJ ZIJN

Wij zijn leden van de Christelijke Gereformeerde Kerk. De CGK in Aalten bestaat uit leden van allerlei verschillende leeftijden. Samen willen we op basis van Gods Woord groeien in de relatie met God, in de relatie met elkaar en in relatie met de wereld (getuigen). We willen dat doen in het spoor van de gereformeerde traditie, zoals die verwoord is in onze belijdenisgeschriften. Meer informatie over het landelijk kerkverband vind je op cgk.nl.

WAT WIJ GELOVEN

Wij geloven in God de Vader, de schepper van hemel en aarde. Hij geeft leiding aan ons leven. Wij geloven in Zijn zoon, Jezus Christus, die als mens naar de wereld is gekomen om ons te redden. En wij geloven in God de Heilige Geest, die in onze harten wil wonen en werken.
Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is, dat spreekt tot alle mensen. Het is de enige norm voor heel ons leven. Naast de Bijbel spelen de drie gereformeerde belijdenisgeschriften (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) een belangrijke rol.

WAT ONS BINDT

De samenbindende factor in onze gemeente is het verlangen om te leven in overeenstemming met de Bijbel, die we aanvaarden en liefhebben als het onfeilbare Woord van God.
Het samenleven van de leden van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Aalten concentreert zich rond de zondagen met de erediensten. Daarnaast is er een actief verenigingsleven waar we elkaar ontmoeten buiten de erediensten.

Kerkdiensten

Iedere zondag zijn er twee erediensten.
’s Morgens: 9:30 uur.
‘s Middags: September t/m april: 15:00 uur.
‘s Middags: Mei t/m augustus 16:30 uur.

Aankomende diensten

Voor de kinderen

Tijdens de ochtenddienst is er oppas (0 t/m 2,5 jaar), peutergroep (2,5 t/m 3 jaar) en zondagsschool (4 t/m 7 jaar). Tijdens de middagdiensten is er oppas en bijbeluur.

Meer over kinderwerk